Introduction

အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္ၾကီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔ ေခတ္ေနာက္က်မက်န္ရစ္ခဲ႔ဘဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တေျပးညီတိုးတက္မႈမ်ား ရရိွလာေစရန္ Online Business စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေစေရးသည္လည္း အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ ရိွပါသည္။

ထိုသုိ႔ Online Business မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အင္တာနက္ Online Website မ်ားမွ တဆင္႔ လံုျခံဳစိတ္ခ် လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္႔ MyanPay Online Payment System (Online Payment Gateway) အား စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင္႔ အင္တာနက္ Online Website မ်ားမွ တဆင္႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္းမ်ားအား MyanPay – Secure Online Payment စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ် လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ MyanPay သည္ အင္တာနက္ online မွတဆင္႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Pay Online)၊ ေငြလႊဲပို႔ျခင္း (Send Money)၊ ေငြလက္ခံျခင္း (Get Paid) တို႔အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

MyanPay ဝန္ေဆာင္မႈ၏ Website မွာ https://www.myanpay.com.mm ျဖစ္ပါသည္။


Online မွတဆင္႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း (Pay Online)
– MyanPay သည္ အင္တာနက္ Online မွ တဆင္႔ ေငြေပးေခ်ျခင္းအား လံုျခံဳစိတ္ခ် လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္႔ Online ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြလႊဲပို႔ျခင္း (Send Money)
– MyanPay သည္ MyanPay Account အခ်င္းခ်င္း (သို႔) လူၾကီးမင္းေငြလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔လိုေသာသူ၏ Email Address သိရိွရံုျဖင္႔ ေငြလႊဲေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ MyanPay မွ လူၾကီးမင္းေငြေပးပို႔လိုေသာ Email ထံသို႔ MyanPay Account တစ္ခုရယူ၍ ေငြလက္ခံရန္ အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ေပးပါသည္။

ေငြလက္ခံျခင္း (Get Paid)
– MyanPay သည္ လူၾကီးမင္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြလက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္းကိုလဲ လူၾကီးမင္းအေနျဖင္႔ Online တြင္ အျမဲရိွေနရန္ မလိုအပ္ဘဲ လူၾကီးမင္း၏ Mobile ဖုန္းသို႔ SMS Alert ျဖင္႔ ခ်က္ခ်င္း သိရိွႏိုင္ပါသည္။